Primarnu zdravstvenu zaštitu građani ostvaruju preko izabranog doktora ili izabranog tima u mjestu prebivališta i to:

  izabranog doktora za djecu – pedijatra

  izabranog doktora za odrasle i

  izabranog doktora za žene – ginekologa

 

Građani sami biraju doktora sa liste izabranih doktora. Osiguranici imaju pravo promjene izabranog doktora i prije isteka jedne godine u slučajevima predviđenih Pravilnikom pri čemu su dužni da u Izjavi – promjeni izabranog doktora navedu razlog promjene.

Izbor doktora za osiguranike mlađe od 15 godina ili lica pod starateljstvom vrši roditelj ili staratelj.

Osiguranik ženskog pola pored izabranog doktora ima i pravo na izbor izabranog doktora za žene – ginekologa.

Zakazivanje pregleda kod izabranog doktora može se izvršiti direktno ili indirektno (putem telefona). Zakazivanje obavlja sestra iz tima.

Zakazivanje pregleda se može izvršiti i elektronskim putem.

U slučaju privremene odsutnosti izabranog doktora (zbog korišćenja godišnjeg odmora, bolovanja, službenog puta i dr.), osiguranicima registovanim kod njega dom zdravlja obezbjeđuje doktora (“doktor u zamjeni”) koji privremeno mijenja odsutnog doktora.

Radno vrijeme:
prva smjena 07h -14h, druga smjena 14h-21h