25 Februara, 2022

Konkurs za dodjelu specijalizacija

 • P E D I J A T R I J A – 1 specijalizacija
 • R A D I O L O G I J A – 1 – specijalizacija

 

 • Uz zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 

Na konkurs se mogu prijaviti zdravstveni radnici koji ispunjavaju sljedeće uslove :

 • završen medicinski fakultet
 • položen stručni ispit
 • da su bili u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi najmanje 1 godinu.

 

Kandidati su dužni uz prijavu za konkurs dostaviti   :

 

 1. Kopiju diplome ili nostrifikovanu diplomu ako je stečena na stranom fakultetu u skladu sa Zakonom o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija (Sl.list CG br. 57/11,42/16),
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu a ako je stečeno u stranoj drzavi treba biti nostrifikovano u skladu sa Zakonom o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija (Sl.list CG br. 57/11,42/16),
 3. Dokaz o uspjehu na studijama izražen prosječnom ocjenom,
 4. Dokaz o uspjehu iz predmeta iz oblasti za koju se dodjeljuje specijalizacija ,
 5. Dokaz o dužini studiranja,
 6. Dokaz o poznavanju stranog jezika ( engleski, njemački, ruski, francuski , italijanski ), o čemu se dostavlja uvjerenje nadležne visokoškolske ustanove,
 7. Potvrdu da je bio u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi najmanje 1 godinu,
 8. Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili kopija biometrijske lične karte( za učesnike konkursa koji imaju crnogorsko državljanstvo) a za strance u skladu sa članom 86 i 88 Zakona o strancima (Sl.list CG br. 12/18) – dozvola za stalni boravak
 1. Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Sve kopije moraju biti ovjerene.

 

Prijave se podnose u roku od 15 dana  od dana objavljivanja konkursa. Odluku o odobravanju specijalizacije donosi direktor JZU Dom zdravlja „Budva“, na osnovu rang liste  Komisije, u skladu sa članom 12 Pravilnika o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi (Sl.list CG br. 22/16), u roku od 7 dana od dana prijema rang liste kandidata.

 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu :

JZU DOM ZDRAVLJA „BUDVA“, Popa Jola Zeca bb 85310 BUDVA

 

 Dokument u prilogu