Rođena je 1983 godine u Pljevljima. Osnovno i srednje obrazovanje završil je u Pljevljima, a fakultet medicinskih nauka 2014.godine na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

Po završetku studija, pripravnički staž odradila je u Domu zdravlja Budva i Opštoj bolnici u Kotoru.

Radni odnos započela je u službi hitne medicinske pomoći. Od 2016.godine zaposlena je u Domu zdravlja Budva na mjestu izabranog doktora za odrasle. Od 2018. Godine je predsjednik Sindikalne organizacije Doma zdravlja Budva.

Od 2020.godine član komisije za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite.

Učustvuje u programima kontinuirane medicinske edukacije.